Posted by: Pornpon Aekakaporn | มกราคม 5, 2012

วัดพุทธปัญญา

วัดพุทธปัญญา เป็นวัดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข ด้านทิศใต้ เกิดขึ้นโดยปฐมศรัทธาของ นส.ไสว ทองแจ้ง ยกโฉนดที่ดินของตน 3 โฉนดเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ถวายหลวงพ่อปัญญานันทะ เพื่อสร้างวัดถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมงคลสมัยกาญจนาภิเษกคือทรงครองราชย์มาครบ 50 ปี พิธีมอมโฉนดที่ดินถวายในการสร้างวัดเกิดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อ.ย. ) โดย ภบ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการได้ถวายความอุปถัมภ์โฑดยประการทั้งปวงท่ามกลางผู้มีเกียรติทั้งบรรพชิตและคฤหัสก็ 55 ท่าน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2539 ทำพิธีรับมอมถวายโฉนดที่ดินแล้วหลวงพ่อปัญญานันทะใคร่ครวญอยู่เกือบปี จึงสั่งให้พระศรีธวัช อนิวตฺติโก ป. ผู้เป็นลัทธิวิหาริก ซึ่งไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ธรรมสถานอิทัปปัจจยตาราม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี มาอยู่ช่วยนำสร้างเสนาสนะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และมอมให้นส.ไสว ทองแจ้ง เป็นผู้ลงนามในเอกสารขอสร้างวัดและตั้งวัดตามลำดับ ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2542 ได้นามว่าวัดพุทธปัญญา พระศรีธวัช อนิวตฺติโก ป. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ 21 มิ.ย. 2542

การก่อสร้างเสนาสนะ เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังของคณะกรรมการอันมีข้าราชการจากกองแบบแผนของกระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วย กระทรวงสาธารณสุขโดย พณฯ เสนาะ เทียนทองรับวัดนี้ไว้ในความอุปถัมภ์ได้ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ร่วมเ ป็นกรรมการพัฒนา และสนับสนุน โดยการทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้าง จึงเป็นสื่อศรัทธาให้ได้ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ตามโครงการจนเกิดความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ที่ไปร่วมบำเพ็ญกุศลศึกษา ปฏิบัติธรรมพอสมควรซึ่งวัดนี้เน้นการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานเป็นหลัก บัดนี้มีมติมหาเถรสมาคม ที่ 365/2548 ในการประชุมครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ให้วัดพุทธปัญญา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 อีกด้วย

Advertisements
Posted by: Pornpon Aekakaporn | มกราคม 5, 2012

วัดโพธิ์

Posted by: Pornpon Aekakaporn | มกราคม 5, 2012

ตำหนักประถม

ตั้งอยู่เลขที่ 45/5 ซอยอัคนี (งามวงศ์วาน 2) เป็นตำหนักหนึ่งในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่าง ตำหนักนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 เดิมอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ ที่ตั้งของเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าในปัจจุบัน แต่ได้รื้อถอนออกมาเพื่อชะลอมาไว้ที่นนทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2527

 

 

เป็นตำหนักหลังแรกที่สร้างในวังเพชรบูรณ์หลังจากที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ เสด็จจากประเทศอังกฤษกลับมาประเทศไทย แล้วทรงตั้งชื่อตำหนักตามเพลงไทยว่า “โหมโรงปฐมดุสิต” ต่อมาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯได้ขอพระราชทานรื้อถอนตำหนักบางส่วนเพื่อชะลอมาไว้ที่ซอยอัคนี บนเนื้อที่ 2 ไร่ แถวงามวงศ์วาน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ในการรื้อนั้นต้องใส่หมายเลขลงไปบนไม้ทุกแผ่นเพื่อความแม่นยำในการนำไปประกอบขึ้นใหม่ ไม้ทุกชิ้นจึงเป็นของเดิมทั้งสิ้นตำหนักประถมนี้สร้างด้วยไม้สักทองทาสีเทาอ่อน ประดับด้วยกระจกสีฟ้าหลังคาใช้กระเบื้องว่าว เป็นอาคารใต้ถุนสูง เป็นแบบพักอาศัยในยุคที่กำลังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในยุคแรกๆ แต่ยังมีหน้าตาแบบไทย มีการวางห้องต่างๆ ให้ติดต่อกันภายใต้หลังคาชัน เพดานสูง มีบานเกล็ดหรือบานกระทุ้งตามหน้าต่างเพื่อระบายความร้อน มีเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่ชั้นสอง ประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขกและห้องน้ำ ยังมีห้องใต้หลังคาชั้นสามซึ่งใช้เป็นที่เก็บของ นอกจากนี้ระหว่างตำหนักใหญ่กับเรือนน้ำหลังเล็กมีซุ้มแปดเหลี่ยมคั่นกลางและสระบัวขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ถัดไปเป็นตำหนักใหม่ใต้ถุนสูงที่ไม่ได้สร้างตามแบบเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดเด่นของตำหนักใหม่คือ ห้องโถงปิดลายทอง ตำหนักนี้ยังใช้เป็นที่วางฮาร์ฟ(พิณฝรั่ง) ชิ้นประวัติศาสตร์ที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ ทรงนำมาจากอังกฤษอายุกว่าร้อยปี

 

 

Posted by: Pornpon Aekakaporn | มกราคม 5, 2012

วัดกำแพง

วัดกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ ถ.พิบูลสงคราม ม.๘ ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐ เดิมชื่อ วัดส้มป่อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ พระอุโบสถสร้างเมื่อ ๒๒๒๖ พร้อมพระประธาน ปางมารวิชัย เจ้าอาวาส พระมหาวิชิตพงศ์ ถิรปุญฺโญ (วิชิตพงศ์ บุญมี) อุปสมบทเมื่อ ๑๒ เม.ย. ๒๕๓๙

Posted by: Pornpon Aekakaporn | มกราคม 5, 2012

วัดกล้วย

วัดกล้วย(เมืองนนทบุรี)  ตั้งอยู่ที่ ถ.ชอยสันติ  ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี  เดิมเป็นวัดร้างกลางสวน จนมีผู้ร่วมกันบูรณะ ตั้งวัดเมื่อ  ๒๑ ต.ค.๒๕๒๖ เจ้าอาวาส  พระอธิการพิศิษฐศรณ์ มหิสฺสโร (พิศิษฐศรณ์ แสนเจริญ) อุปสมบทเมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๕๒๒

Posted by: Pornpon Aekakaporn | มกราคม 5, 2012

วัดทางหลวง

วัดทางหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ ถนนกรุงเทพฯ – นนท์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่   ๒ งาน   โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๓๒๐   พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองบางเขน ทิศใต้เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ทางเข้าวัดมีถนนซอยวัดทางหลวง เป็นทางสัญจรได้สะดวก

วัดทางหลวง เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งขึ้นประมาณในสมัยอยุธยา นามว่า “วัดใหม่”   และได้กลายเป็นวัดร้าง  ครั้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๗๑ ชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่   โดยมีพระภิกษุพิมพ์ ซึ่งมาจากภาคอีสาน เป็นผู้ปกครองดูแลวัด พ.ศ.๒๔๗๕ พระมหาจันดี ศิริพลัง มาจากวัดสระเกศวรวิหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ เป็น “วัดทางหลวง” โดยนำชื่อมาจากทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ – นนทบุรี    ที่ติดกับวัด และเป็นทางหลวงสายแรกของจังหวัดนนทบุรี ต่อมาพระมหาจันดีลาสิกขา พ.ศ.๒๔๙๔ ได้นิมนต์พระครูสมุห์บุญไทย อุทโย จากวัดสระเกศวรวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาสแทน   พ.ศ. ๒๕๑๕ พระครูสมุห์บุญไทย ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูนนทกิจประสาธก์ พ.ศ.๒๕๒๕ พระครูนนทกิจประสาธก์มรณภาพลง พระครูสังฆรักษ์ไผ่ สุขวฑฺฒโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.๒๕๒๕   จนถึงปัจจุบัน   ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานพระครูสัญญบัตร ที่ พระครูสุวัฒน์นนทคุณ  ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ พระครูสุวัฒน์นนทคุณมรณภาพลง และในปี ๒๕๕๒ คณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ พระมหาสุธน สุธโน (ทั่งทอง) เป็นเจ้าอาวาสวัดทางหลวงสืบต่อมา

หมวดหมู่