หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไปของตำบลบางเขน

  ตำบลบางเขนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุม ต.ส่วนใหญ่ ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนมีมากขึ้น และความเหมาะสมทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538

 

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ          ติดต่อ ต.ท่าทราย ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้               ติดต่อ ต.ตลาดขวัญ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก     ติดต่อ ต.บางกระสอ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 43,627 คน

ชาย    20,588  คน

หญิง   23,039  คน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก อุตสาหกรรม ค้าขาย

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.  วัดกล้วย
2.  วัดกำแพง
3.  วัดทางหลวง
4.  วัดฝาง
5.  วัดโพธิ์ทองล่าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: